Взаимодействие на ВУВ с обекти                                                                                                                                                                                             

РЕЗЮМЕ. В статията подробно е разкрито взаимодействието на въздушна ударна вълна с различни обекти. Доказано е, че при взрив на големи количества експлозив ударната вълна е „дълга” и при разчета на натоварването се отчита функцията на изменението на свръхналягането и времето.

Характерът на вълновото взаимодействие на взрива...Read More »


Определяне на безопасните разстояния за остъклението на сгради при взривяване на самоделни взривни устройства

          РЕЗЮМЕ. В статията са представени извършените теоритични изследвания и проведените научни експерименти за определяне на безопасните за остъклението на сградите разстояния по действието на ударната въздушна вълна (УВВ). Определени са действително безопасните за остъкляването разстояния, което позволява по-висока степен на безопасност, както при извършване на пломишлени взривни работи, така...Read More »


Технико – икономическа оценка на ефективността при използване на взривните вещества

РЕЗЮМЕ. В статията са представени основните параметри на взривните вещества, които по мнението на автора в най-голяма степен оказват влияние върху нивото на взривното разрушаване на масивите и определят технико – икономическата ефективност от използването на едно или друго взривно вещество. Даде ни са изчислените по приведените формули технически и...Read More »


Методика ВУВ

Методически подходи при определяне на безопасни разстояния в зависимост от  действието на въздушната ударна вълна

РЕЗЮМЕ. В статията е представена разработената методика за определяне на безопасни разстояния по действие на въздушната ударна вълна  в подземни изработки. Дадени са коефициентите, отчитащи  часта от енергията на взрива, която  преминава в  удърна...Read More »


Поразяваща способност на въздушните вълни

РЕЗЮМЕ. В статията е обобщен световния опит до момента в сферата на определяне поразяващите стойности на въздушните ударни вълни (ВУВ )за сгради и хора. Приведени са периодите на собствените колебания и параметрите на разрушаване на обекти и части от тях в зависимост от действието на максималното свърх налягане...Read More »


Определяне на основните параметри на ВУВ.

РЕЗЮМЕ. В статията са разгледани основните параметри на въздушните ударни вълни, пределното налягане, относителния импулс, и продължителността на действие на фазата на свиване, както и са дадени съответните формули за тяхното изчисляване.    Основните параметри на ударната вълна, които определят нейното въздействие спрямо различните обекти, е максималното свръх налягане на...Read More »


Нови донорни заряди тип лят бустер от утилизирани боеприпаси

РЕЗЮМЕ. В статията са разгледани създаването, изпитването и внедряването на нови донорни заряди, предназначени за иницииране на слабо чуствителни експлозиви. Донорните заряди тип лят бустер са произведени изцяло от експлозиви, получени от утилизацията на ненужни боеприпаси -тринитротолуол, хексоген, тен и въглерод. Донорните заряди се отличават от досега произвежданите в нашата...Read More »


Анализ на авариите при съхранение, превозване и утилизация на боеприпаси

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

...Read More »

Demolition of a drying factory by blasting in TPP Maritza Iztok 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

...Read More »