quaratgl9aldlhaozjkn

РЕЗЮМЕ. В статията подробно е разкрито взаимодействието на въздушна ударна вълна с различни обекти. Доказано е, че при взрив на големи количества експлозив ударната вълна е „дълга” и при разчета на натоварването се отчита функцията на изменението на свръхналягането и времето.

Характерът на вълновото взаимодействие на взрива с обектите зависи от съотношението на дължината λ на фазата на свиване на вълната и размера на обекта l. Под стойност на λ разбираме характерната дължина =Dτ, която се определя според скоростта D в момента t=0, на съприкосновение на фронта на вълната с обекта и според дължината на фазата на свиване на вълната, която действа на обекта.

За дългата УВ се различават две характерни фази на взаимодействие с неподвижните обекти: дифракция и установено (бавно променящо се) обтичане. Във фазата на дифракция е доста малка продължителността в процеса на обхвата на обекта на вълната, а натоварванията са значително нестационарни. Във връзка с ефекта на отражение максималните налягания спрямо някои елементи на обекта съществено надминават свръх налягането на фронта на преминаващата УВ, и все пак те бързо спадат като достигат стойността на така нареченото налягане в “застой”, което съответства на началото на втората фаза.

В ролята на пример на фиг.1 са представени етапите на обтичане на взривната вълна по твърд правоъгълен паралелепипед, предната граница на който е обърната към страната на взрива и е перпендикулярна на направлението на движение на фронта на УВ.

фиг. 1 . Етапи на обтичане на взривната вълна по твърд правоъгълен паралелепипед.

В момента на падане на фронта на УВ на предната граница на паралелепипеда произтича нормално отражение на вълната и съответното нарастване на налягането. За сметка на вълната на разтоварване, която се разпространява от ръбовете на предната граница на паралелепипеда, налягането върху нея ще пада и след няколко време става равно на сумата на свръх налягането в падащата вълна и скоростния напор (налягането на спирачния поток). Времето на отслабване на налягането е приблизително равно на времето на пробег на вълната на разреждане от ръбовете на предната граница до нейната среда и обратно.

При преминаване на фронта на УВ по горната и страничните граници на паралелепипеда се появяват завихряния, свързани с обтичането на потока на газа на предната граница. Тези завихряния и поток на газа от областта на повишеното налягане пред предната граница до известна степен понижават налягането на горната и страничните граници в сравнение с налягането в преминаващата вълна. Като достига задните ръбове на паралелепипеда, УВ обтича и се движи по задната граница като в този случай също се образува завихряне. След известно време след затихване на протичащата вълна, в центъра на задната граница спрямо нея се установява приблизително постоянно налягане, което е малко по-ниско от налягането в преминаващата УВ за сметка на завихрянията, които се появяват при протичане на газовия поток зад задната граница на паралелепипеда.

Общото натоварване, което действа на която и да било граница, може да се представи във вид на сумата на свръх налягането в преминаващата вълна и налягането на спирането , което е свързано със скоростния напор в УВ чрез израза:

Leave a Reply