untitled-4

           В книгата са разгледани основните понятия , свойства и изисквания към експлозивите . Представени са причините за възникване на аварийни ситуации и начините за тяхното недопускане при производството, съхранението , транспортирането и употребата на експлозивите.
Особено място е отделено на безопасността на труда при извършване на разснаредяване и утилизация на излишни бойни припаси.
Книгата е предназначена за обучение на студенти – бакалаври и магистри по научната специалност “Техника и технология на взривните работи” и може да се използва от широк кръг специалисти , работещи в областите свързани с проектирането, производството и употребата на експлозиви.

Leave a Reply