ПАТЕНТ за регистрация на полезен модел №947
Биологичен субстрат
Биологичният субстрат е предназначен за възстановяване и рекултивация на терени. Той съдържа следните компоненти в обемни единици: геологичен материал, отличаващ се с леко до тежко песъкливо-глинест механичен състав, незапасеност с ограничено вещество и ниско съдържание на хранителни вещества за растения, и компост-1 в обемно съотношение

Leave a Reply