Заявление за издаване на патент

Заявление за издаване на патент за изобретение Взривната смес е за промишлено използване при осъществяване на взривни работи по метода на взривни дупки и сондажи , при ръчно и механизирано зареждане. Сместа съдържа в тегл. % : амониева селитра от 92 до 94 и емулсия от 6 до 8, която от своя страна съдържа

Заявление за издаване на патент

Заявление за издаване на патент за изобретение Методът намира приложение при осъществяване на смилане (рязане,оситняване) на бездимни барути извадени след делабориране на ненужни армейски боеприпаси с цел тяхното последващо използване за граждански цели. Изваденият от боеприпасите балеститен барут се подава в приемателния възел на модула за рязани в поток от охлаждаща вода или течност

Заявление за издаване на патент

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на патент за изобретение Центробойният безкапсулен боеприпас намира приложение при стрелкови оръжия. Боеприпасът включва иницииращ състав (3) , който е нанесен върху специална шайба (5) и се намира между изтънено дъно (6) на гилза (1) и специалната шайба (5), която може да бъде с различна форма, като върху специалната шайба е

ПАТЕНТ № 947

ПАТЕНТ за регистрация на полезен модел №947 Биологичен субстрат Биологичният субстрат е предназначен за възстановяване и рекултивация на терени. Той съдържа следните компоненти в обемни единици: геологичен материал, отличаващ се с леко до тежко песъкливо-глинест механичен състав, незапасеност с ограничено вещество и ниско съдържание на хранителни вещества за растения, и компост-1 в обемно съотношение

ПАТЕНТ № 64822

ПАТЕНТ за изобретение №64822 Взривна смес Взривната смес е предназначена за извършване на открити и подземни взривни работи в добивната промишленост, строителството и в други отрасли. Сместа съдържа тегл. %: гранулиран амониев нитрат от 30 до 80, водоустойчив кристален и/или смлян амониев нитрат от 90 до 30, дизелово гориво от 1 фо 4

ПАТЕНТ № 66034

ПАТЕНТ за изобретение № 66034 Взривен полимер Взривният полимер е предназначен за извършване на специални и граждански взривни работи. Полимерът съдържа в тегл. %“ хексоген и/или октоген, и/или окфол, и / или нитропента, и/или тротил, или тяхна смес с в произволно съотношение от 15 до 90, алуминиев прах от 0 до 10

ПАТЕНТ № 66076

ПЕТЕНТ за  изобретение  № 66076 Водоустойчива водонапълнена взривна смес. Сместа е предназначена за извършване на промишлени взривни работи в открити и подземни обекти в строителството, добива на полезни изкопаеми и други отрасли. Тя съдържа в тегл. %: водоустойчив кристален амониев нитрат и/или прахообразен или гранулиран амониев нитрат от 5 до 80 , люспест,

ПАТЕНТ № 66000

ПАТЕНТ за изобретение   № 66000   Взривна смес със сенсибилизатор бездимен барут Взривната смес със сенсибилизатор бездимен барут е предназначена за извършване на промишлени взривни работи в открити рудници и кариери, в строителството и други отрасли. Тя съдържа в тегловни процент и : водоустойчив, кристален амониев нитрат и/или прахообразен,кристален или гранулиран амониев нитрат от