Взаимодействие на ВУВ с обекти                                                                                                                                                                                             

Взаимодействие на ВУВ с обекти                                                                                                                                                                                              
РЕЗЮМЕ. В статията подробно е разкрито взаимодействието на въздушна ударна вълна с различни обекти. Доказано е, че при взрив на големи количества експлозив ударната вълна е „дълга” и при разчета на натоварването се отчита функцията на изменението на свръхналягането и времето. Характерът на вълновото взаимодействие на взрива с обектите зависи от съотношението на дължината λ на фазата на свиване на вълната и размера на обекта l. Под стойност на λ разбираме

Определяне на безопасните разстояния за остъклението на сгради при взривяване на самоделни взривни устройства

Определяне на безопасните разстояния за остъклението на сгради при взривяване на самоделни взривни устройства
          РЕЗЮМЕ. В статията са представени извършените теоритични изследвания и проведените научни експерименти за определяне на безопасните за остъклението на сградите разстояния по действието на ударната въздушна вълна (УВВ). Определени са действително безопасните за остъкляването разстояния, което позволява по-висока степен на безопасност, както при извършване на пломишлени взривни работи, така и при охрана на сградите от не санкционирани , терористичн

Технико – икономическа оценка на ефективността при използване на взривните вещества

Технико – икономическа оценка на ефективността при използване на взривните вещества
РЕЗЮМЕ. В статията са представени основните параметри на взривните вещества, които по мнението на автора в най-голяма степен оказват влияние върху нивото на взривното разрушаване на масивите и определят технико - икономическата ефективност от използването на едно или друго взривно вещество. Даде ни са изчислените по приведените формули технически и взривни параметри на някои водоустойчиви експлозиви произвеждани в нашата и други страни. Дадена е методологи...

Методика ВУВ

Методика ВУВ
Методически подходи при определяне на безопасни разстояния в зависимост от  действието на въздушната ударна вълна РЕЗЮМЕ. В статията е представена разработената методика за определяне на безопасни разстояния по действие на въздушната ударна вълна  в подземни изработки. Дадени са коефициентите, отчитащи  часта от енергията на взрива, която  преминава в  удърна вълна, отразяващи грапавостта на изработката   и  на намаляване на налягането на вълната в след...

Поразяваща способност на въздушните вълни

Поразяваща способност на въздушните вълни
РЕЗЮМЕ. В статията е обобщен световния опит до момента в сферата на определяне поразяващите стойности на въздушните ударни вълни (ВУВ )за сгради и хора. Приведени са периодите на собствените колебания и параметрите на разрушаване на обекти и части от тях в зависимост от действието на максималното свърх налягане в ударната вълна. Разгледано е въздействието

Определяне на основните параметри на ВУВ.

Определяне на основните параметри на ВУВ.
РЕЗЮМЕ. В статията са разгледани основните параметри на въздушните ударни вълни, пределното налягане, относителния импулс, и продължителността на действие на фазата на свиване, както и са дадени съответните формули за тяхното изчисляване.    Основните параметри на ударната вълна, които определят нейното въздействие спрямо различните обекти, е максималното свръх налягане на фронта Δpm,    продължителност на

Нови донорни заряди тип лят бустер от утилизирани боеприпаси

Нови донорни заряди тип лят бустер от утилизирани боеприпаси
РЕЗЮМЕ. В статията са разгледани създаването, изпитването и внедряването на нови донорни заряди, предназначени за иницииране на слабо чуствителни експлозиви. Донорните заряди тип лят бустер са произведени изцяло от експлозиви, получени от утилизацията на ненужни боеприпаси -тринитротолуол, хексоген, тен и въглерод. Донорните заряди се отличават от досега произвежданите в нашата страна по своята конструкция, ..