Технология на промишлените експлозиви

Технология на промишлените експлозиви
        В настоящия монографичен труд са представени технологиите за производство на най-често използваните експлозиви за граждански цели - емулсионните. Изложени са общите въпроси от теорията за повърхностно - активните вещества , емулсиите и компонентите на емулсионните експлозиви , технологиите за производство, а също свойствата на емулсионните експлозиви и факторите, които ги определят. Разгледани са технологиите и свойствата на водонапълнените , прахо

Производство на експлозиви от утилизирани боеприпаси, София 2007

Производство на експлозиви от утилизирани боеприпаси, София 2007
       В книгата се разглеждат методите, технологиите и съоръженията за безопасно и ефективно делабориране на ненужни армейски боеприпаси и използвуване на вторичните продукти за производство на експлозиви за граждански цели. Разгледани са методите за определяне на качествената характеристика на вторичните бездимни барути , както и основните им физико - химични свойства. Разработени са методите и съоръженията за безопасно делабориране на вторичните продукт

Производство на експлозиви за граждански цели, София 2007

Производство на експлозиви за граждански цели, София 2007
     В учебника се разглеждат основните положения в химията и технологията на експлозивите за граждански цели, като основно внимание е отделено на производството на тринитротолуол, който е основна суровина за производство на прахообразни и грубодисперсни експлозиви. Подробно са разгледани механчните процеси при производството на експлозиви, като смилане,пресяване,смесване,патрониране и т.н. Особено внимание е отделено на въпросите , свързани с използванет

Безопасност при производство и употреба на експлозиви. Учебник първо издание, българска, София 2010

Безопасност при производство и употреба на експлозиви. Учебник първо издание, българска, София 2010
           В книгата са разгледани основните понятия , свойства и изисквания към експлозивите . Представени са причините за възникване на аварийни ситуации и начините за тяхното недопускане при производството, съхранението , транспортирането и употребата на експлозивите. Особено място е отделено на безопасността на труда при извършване на разснаредяване и утилизация на излишни бойни припаси. Книгата е предназначена за обучение на студенти - бакалаври и м