Валери Митков

Валери Митков

Автор е на над 60 статии, доклади, патенти, монографии и други публикации на български, английски и руски език, в специализирани издания у нас и в чужбина.
09
Nov

Взаимодействие на ВУВ с обекти                                                                                                                                                                                             

РЕЗЮМЕ. В статията подробно е разкрито взаимодействието на въздушна ударна вълна с различни обекти. Доказано е, че при взрив на големи количества експлозив ударната вълна е „дълга” и при разчета на на
09
Nov

Определяне на безопасните разстояния за остъклението на сгради при взривяване на самоделни взривни устройства

          РЕЗЮМЕ. В статията са представени извършените теоритични изследвания и проведените научни експерименти за определяне на безопасните за остъклението на сградите разстояния по действието на уд

Учебници

        В настоящия монографичен труд са представени технологиите за производство на най-често използваните експлозиви за граждански цели - емулсионните. Изложени са общите въпроси от теорията за повърхностно - активните вещества , емулсиите и компонентите на емулсионните експлозиви , технологиите за производство, а също свойствата на емулсионните експлозиви и факторите, които ги определят. Разгледани са технологиите и свойствата на водонапълнените , прахообразните и грубодисперсните амониево - селитрени експлозиви. Монографията е предназначена за специалистите занимаващи се с разработка, производство и  използване на енергични материали, а също така може да бъде използвана от студентите, обучавани по магистърски и бакалаварски програми по производство на тези материали.

 
-Технология на промишлените експлозиви

       В книгата се разглеждат методите, технологиите и съоръженията за безопасно и ефективно делабориране на ненужни армейски боеприпаси и използвуване на вторичните продукти за производство на експлозиви за граждански цели. Разгледани са методите за определяне на качествената характеристика на вторичните бездимни барути , както и основните им физико - химични свойства. Разработени са методите и съоръженията за безопасно делабориране на вторичните продукти от ненужни армейски боеприпаси. Разгледани са методите и са разработени технологии и съоръжения за обработка на вторичните бездимни барути с цел тяхното използвуване като сенсибилизатори в съвременните водонапълнени експлозиви. Разгледани са методите, технологиите и съоръженията за изработване на експлозиви със сенсибилизатор вторични пироксилинови и нитроглицеринови барути от ненужни армейски боеприпаси.

-Производство на експлозиви от утилизирани боеприпаси, София 2007

     В учебника се разглеждат основните положения в химията и технологията на експлозивите за граждански цели, като основно внимание е отделено на производството на тринитротолуол, който е основна суровина за производство на прахообразни и грубодисперсни експлозиви. Подробно са разгледани механчните процеси при производството на експлозиви, като смилане,пресяване,смесване,патрониране и т.н. Особено внимание е отделено на въпросите , свързани с използването на продукти от утилизацията на ненужни боеприпаси и взривозащитността на технологичното оборудване.

-Производство на експлозиви за граждански цели, София 2007

           В книгата са разгледани основните понятия , свойства и изисквания към експлозивите . Представени са причините за възникване на аварийни ситуации и начините за тяхното недопускане при производството, съхранението , транспортирането и употребата на експлозивите. Особено място е отделено на безопасността на труда при извършване на разснаредяване и утилизация на излишни бойни припаси. Книгата е предназначена за обучение на студенти - бакалаври и магистри по научната специалност "Техника и технология на взривните работи" и може да се използва от широк кръг специалисти , работещи в областите свързани с проектирането, производството и употребата на експлозиви.

-Безопасност при производство и употреба на експлозиви. Учебник първо издание, българска, София 2010